Historie - Oprichtingsvergadering

OPRICHTINGSVERGADERING


Vol spanning werd uitgekeken naar de opkomst op 21 maart. “Een grote schare jongeren kwam het koor vullen” vermeldt het notulenboek en op deze avond werd na opening en gebed het doel van de bijeenkomst uitgelegd. Ook werd de koe bij de horens gevat: de dames en heren werden in partijen ingedeeld en met behulp van het geleende orgel van de C.J.M.V. werd er direct al gezongen. Uiteindelijk meldden deze avond 29 dames en 16 heren zich aan als lid van het koor
Ook vond er diezelfde avond nog een bestuursverkiezing plaats, waarbij dhr. Bottinga “met volstrekte meerderheid van stemmen” gekozen werd tot voorzitter. Bovendien werd hij ook de eerste directeur van het koor, de toenmalige benaming voor dirigent. Naast hem werden vier mannen in het bestuur gekozen en hoewel er ook dames voor bestuursfuncties werden voorgedragen, haalde geen van hen een voldoend aantal stemmen.
De eerste notulen besluit met “alle krachten in te spannen om de vereniging zo hoog mogelijk op te voeren, er geen gezelligheidsclub van te maken doch flink en gestadig te oefenen”.

Tijdens de eerste bestuursvergadering op 26 maart 1934 werd het bestuur direct al geconfronteerd met een gevoelige kwestie. Het bestuur van de chr. zangvereniging “De Lofstem” had met “leedwezen vernomen dat er in De Lier een nieuwe zangvereniging stond opgericht te worden wat volgens diens mening absoluut overbodig was.” Volgens de notulen poogde men “dit snoode plan tot oprichting van het koor te elfder ure te verijdelen” en werd verzocht om samen op te trekken. Ter genoegdoening zouden enkele bestuursfuncties door hervormde leden vervuld kunnen worden. Het bestuur wees dit voorstel echter unaniem van de hand. De doelstelling van de oprichting van het koor was immers de onderlinge band tussen de hervormden te versterken! “Samen op weg” kende men toen nog niet! (Overigens heeft dit niet geleid tot onenigheid tussen de koren, want enkele maanden later nodigde “De Lofstem” het bestuur van Con Amore uit om hun uitvoering bij te wonen).

Op deze eerste vergadering stelde het bestuur ook vast dat, om lid te worden, men tenminste 16 jaar oud zou moeten zijn. Enkele leden die bij aanmelding op de oprichtingsvergadering jonger dan 16 jaar waren, mochten wel lid blijven. Ook allerlei andere zaken werden deze avond nog geregeld, zoals aanvangstijd van de repetities (voor de dames om 7.00 uur en voor de mannen om 7.30 uur – ’s zomers was 7.00 uur te vroeg voor de mannen!), contributie (dit werd vastgesteld op 10 cent - ook te betalen bij verzuim van een repetitie-avond), naamgeving (naam wordt in overleg met de leden vastgesteld), orgel (voorlopig lenen van de C.J.M.V.).
Verder werd besloten dat er in de druivenkrenttijd geen repetities zouden zijn, omdat dan een groot aantal leden zou moeten verzuimen. Van 30 mei t/m 27 juni 1934 werd er dan ook niet gerepeteerd.
Wat naamgeving van het koor betreft; door de leden werden diverse namen voorgedragen zoals “Zang veredelt”, “Sursum Corda”, “Op hoop van zegen”, “Concordia”, “Eltheto” en nog enkele namen. “Con Amore” is dus uiteindelijk als naam gekozen.