Historie

TERUGBLIK IN DE HISTORIE VAN CON AMORE

maart 1934

“In de voormiddag godsdienstoefening op Zondag 18 Maart 1934 werd aan het einde van den dienst door de predikant Ds. Joh. Langman medegedeeld, dat er op den daarop volgenden Woensdagavond in het koor der kerk een bijeenkomst plaats zou hebben van Hervormden om te komen tot het oprichten van een Hervormde Zangvereniging. Degenen die hier belang in stelden werden uitgenodigd dien avond in het koor aanwezig te willen zijn.”
Zo luiden de eerste zinnen van het eerste notulenboek van “Con Amore”. Initiatiefnemer tot de oprichting van de zangvereniging was dhr. S. Bottinga, sinds 1 februari 1934 hoofd van de Herv. school in De Lier. Tijdens zijn korte verblijf in De Lier had hij geconstateerd dat er in ons dorp twee koren waren (“De Lofstem” en een neutraal koor), maar dat een Herv. zangvereniging ontbrak. Oprichting van zo’n koor vond hij noodzakelijk om een band te vormen onder de leden van de hervormde gemeente.